Школа молодого педагога


ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА

Адаптація молодого педагога – це не тільки пристосування до нових умов життєдіяльності, а й активне засвоєння норм професійного спілкування, виробничих навичок, трудової дисципліни, традицій колективу, тобто це процес входження в те чи інше соціальне середовище.
Формування та становлення молодого педагога  відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Тому важливо, щоб його наставником був колега, який уміє поліпшити і підтримати позитивне в роботі молодого викладача, допомогти знайти правильне рішення в будь-яких складних ситуаціях, повірити у свої сили, передати досвід, зробити його надбанням свого підопічного. Стосунки «наставник – молодий педагог» – це зазвичай стосунки довіри, доброзичливості, щирості, взаємоповаги.
З чого ж починається ця діяльність? Спочатку для визначення структури та планування методичної роботи з молодими педагогами  здійснюється діагностування, а також ознайомлення з необхідною первинною інформацією.
При організації і проведенні навчання зустрічається немало труднощів. Головна з них – психологічного характеру. Те, що потрібно вдосконалювати свою майстерність, знають всі, але не всі роблять це в реальному житті. Відчуває викладач, майстер виробничого навчання потребу в підвищенні своєї кваліфікації – сам починає вчитися, не відчуває – противиться навіть грамотно організованому навчанню. Мотивація не впливає прямо і безпосередньо на якість роботи, але вона впливає на старанність, відповідальність. Щоб навчання було вмотивованим, його необхідно будувати з урахуванням реальних потреб викладачів, майстрів виробничого навчання. Існують різноманітні прийоми їх вивчення.
У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності набуває діяльність молодого педагога протягом перших років роботи, його адаптація до професії педагога.
Від того, як пройдуть перші роки педагога-початківця, залежить чи залишиться ця людина в освіті і чи пов’яже вона свою діяльність з дітьми.
Професійна адаптація молодого педагога – це складний динамічний процес досконалого освоєння професії та оволодіння педагогічною майстерністю. Сприяти цьому процесові, розвивати професійний потенціал спеціаліста-початківця – одне з основних завдань Школи молодого спеціаліста.
Вся робота з молодими спеціалістами поділяється на три нерівнозначних за змістом, обсягом і завданнями етапи адаптації:
·        підготовчий;
·        формування розвитку знань і вмінь навчально-виховної роботи;
·        підсумковий.
На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого педагога  з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.
Другий етап пов’язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого педагога.
Третій етап – це період високої адаптованості, ефективної діяльності молодого викладача. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого педагога, його творчий підхід до навчально-виховної діяльності.
Змістовну роботу з молодими педагогами проводять у предметних методичних комісіях, де вони збагачують свої знання з теорії та методики, опановують педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечити ефективний процес навчання й виховання учнів. На засіданнях методичної комісії обговорюють найбільш цікаві методичні новинки.
Особливу увагу слід приділити організації наставництва викладачів-початківців, яке здійснюється під керівництвом наставників з числа викладачів та майстрів виробничого навчання вищої категорії. Педагогічне наставництво дає змогу управляти становленням молодого педагога, сприяє розвитку його професійних здібностей, набуттю педагогічної майстерності. Наставників молодих викладачів, майстрів виробничого навчання призначають наказом по училищу, їхню роботу контролює заступник директора з НВР.
Відповідну роботу необхідно здійснити з питань добору та навчання тих, кому доручається керівництво наставництва молодих педагогів. У навчальному закладі нагромаджено досвід керівництва наставництва молодих спеціалістів кращими викладачам-методистами, старшими викладачам, викладачам вищої категорії та майстрав виробничого навчання І категорії. З ними проведені співбесіди, в ході яких вони ознайомлюються зі змістом діагностичної анкети, анкетними даними особової справи молодого спеціаліста; організовуються семінари-практикуми, де розглядаються такі питання:
- складання орієнтовного індивідуального плану педагога-стажиста;
- зміст і форми роботи наставника зі стажистом;
- формування навичок аналізу та самоаналізу уроку;
- форми та методи впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду в практику діяльності молодого педагога;
- методика складання проекту підсумкової характеристики викладача-стажиста;
- методика використання Інтернет-ресурсів та відеоматеріалів;
- обмін досвідом звітування тощо.
Робота Школи молодого педагога є одним із ефективних методів у становленні молодого викладача та майстра виробничого навчання. Багато в чому успіх і результативність педагогічної діяльності залежить від готовності вчителя до самоосвіти та самовдосконалення, бажання швидко засвоювати як передовий педагогічний досвід, так і інновації. Молодий спеціаліст стає хорошим педагогом завдяки наполегливості, постійному творчому пошуку, безперервному удосконаленню своїх знань і майстерності.
Працюючи з молодими викладачами, необхідно особливу увагу звертати на те, щоб зауваження їм ставились тільки в індивідуальних бесідах, що допоможе уникнути можливих конфліктів, оскільки більшість вчителів – початківців, як свідчить досвід, надзвичайно хворобливо сприймають критику, особливо в присутності інших і, як результат, не можуть наважитись висловити свої ідеї вголос, дати поштовх своєму таланту, а професія викладача не знає зупинок у своєму розвитку. Тому наполеглива творча праця на всіх рівнях допоможе успішно виконувати поставлені перед навчальними закладами завдання, сприятиме прискоренню процесів адаптації молодих спеціалістів, їх успішному професійному становленню.
Зазначимо, що інколи об'єктивні обставини життя людини приво­дять до зміни місця роботи. Виникає потреба знову адаптуватися до нових соціальних умов. І тут украй важливо, щоб у неї був досвід позитивної взаємодії хоча б з одним професійним колективом, щоб і на новому місці вона прагнула досягти рівня включеності. Це важливо тому, що саме усвідомлення можливостей різного рівня адаптації надає людині свободу вибору міри своєї включеності в соціальне та професійне середовище. Бо якщо людина має досвід різнорівневого входження, вона може усвідомлено дозувати свої стосунки з певною соціальною групою, без особистісних втрат, навіть якщо соціальні обставини вияви­лися несприятливими, а змінити їх немає можливості. Наприклад, учи­тель не може змінити умови проживання і змушений працювати з ко­легами, чиї погляди істотно відрізняються від його власних. Тоді, якщо в нього не було досвіду попередньої позитивної включеності, він може або прийняти їх без критичного усвідомлення (особистісний регрес), або відокремитися від колективу, культивувати ворожнечу (соціальна дезадаптованість). Якщо ж на попередніх етапах у нього був такий колектив, він прагнутиме порозумітися з колегами, допомогти їм зміни­тись у бажаному напрямі. Влившись у педагогічний колектив навчального закладу, знайшовши своє місце в ньому, молодий спеціаліст виконає свою професійну місію лише тоді, коли відчує, що не тільки його колеги і він сам, а і його учні — це єдине ціле.


ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ

Мета: сприяння психологічній адаптації мо­лодих педагогів до умов роботи у школі, створити діловий, творчий психологічний клімат:
• корекція хибних очікувань і типових ілюзій стосовно роботи;
• підвищення мотивації професійної діяльності, відшукування оптимальних моделей поведінки в педагогічному середовищі;
• добір оптимальної стратегії професійної ді­яльності.

Девіз: розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

Цільова аудиторія: новопризначені вчителі.

Тренінг

Психолог. Конструктивно впливати на адап­тацію можливо лише на основі знання особли­востей, динаміки механізму адаптації. Фахове становлення вчителя — тривалий процес, що починається від обрання професії до перших років самостійної роботи у школі. Проблема професійної адаптації набуває величезного зна­чення серед проблем успішної професіоналізації молодого вчителя. Вирішення цієї проблеми знач­ною мірою сприяє уникненню таких негативних явищ, як нестабільність педагогічних кадрів, їх плинність, повільне зростання педагогічної майстерності вчителя.
Характерна риса справжньої школи — це бла­годатний клімат, що визначає ставлення вчителів і дітей до всього, що відбувається як до особистого, значущого, важливого і цікавого. Колектив — це єдине ціле, учителі та учні. Ми спілкуємося, пізнаючи один одного все глибше.
Сьогодні протягом нашого тренінгу ми спробує­мо створити творчий, діловий психологічний клімат, аби якомога більше дізнатися один про одного.

1. Вправа «Хто народився в ...»
Група сідає у коло. Зараз ми проведемо гру з допомогою якої ми краще пізнаємо один одного. Я ставитиму запитання. Той, кого це стосується, встає і виконує завдання, яке я скажу.
Питання-завдання:
у кого голубі очі — три рази змигніть;
• у кого є брат — потупайте ногами;
• хто сьогодні смачно поснідав — погладьте себе по животику;
• хто народився восени — візьміть когось з групи і потанцюйте з ним;
• хто любить котів — тричі нявкніть;
• у кого є заміжня сестра — скажіть колезі ліво­руч, що це мене не стосується;
• хто п'є каву з цукром та молоком — подивіться під стілець;
• у кого є ластовиння — пробіжіть по колу;
• хто одружений — напишіть в повітрі велику вісімку рукою;
• у кого є діти — підстрибніть (один стрибок за кожну дитину);
• хто любить все знати — поміняйтесь місцем з тим, хто думає так само;
• хто хоч інколи мріяв стати невидимим — за­крийте обличчя долонями;
• хто вміє грати на будь-якому музичному інстру­менті — покажіть як це робиться;
• хто думає що гра триває дуже довго — під­німіть руки в гору і вигукніть «досить».

2. Знайомство. Вправа «Самопрезентація»
Мета: сприяння усвідомленню молодими педаго­гами особливостей своєї особистості; розвиток уміння представляти свою індивідуальність перед аудиторією.
Психолог пропонує молодим педагогам познайо­митися ближче за принципом «Грудки снігу»: кожен по черзі (починаючи із психолога) називає своє ім'я та формулює життєве кредо: другий учитель повторює ім'я та девіз першого, а потім розповідає про себе; третій, перед тим як розповісти про себе, повторює імена та девізи перших двох і т. д.

3. Вправа «Очікування»
Мета: допомога молодим педагогам в усвідом­ленні власних очікувань і потреб; розуміння того, наскільки вони співпадають із очікуваннями та по­требами інших.
Педагогам роздають невеликі аркуші клейкого паперу. Психолог просить написати на них, на що молоді вчителі очікують від тренінгу. Далі кожен по черзі презентує свої записи та прикріплює на пла­каті із зображенням пісочного годинника.

4. Вправа «Поділися з сусідом»
Учасникам тренінгу пропонують обрати два запитання серед тринадцяти, які виділяв М. Пруст:
1. Де б ви хотіли жити?
2. Основна риса вашого характеру?
3. У чому ваш основний недолік?
4. Який ваш ідеал у житті?
5. Яку рису ви найбільше цінуєте в чоловікові?
6. Яку рису ви найбільше цінуєте в жінці?
7. Який ваш улюблений колір?
8. Яка ваша улюблена квітка?
9. Що ви найбільше не любите?
10. Що ви найбільше цінуєте у ваших друзях?
11. Яке ваше улюблене заняття?
12. Як би ви хотіли померти?
13. Який настрій вам притаманний?
Кожен з учасників за дві хвилини повинен дати відповідь на них своєму партнерові. Сідаємо у коло та розповідаємо за годинниковою стрілкою про по­чуте всім учасникам тренінгу.

5. Вправа «Числа, які правлять світом»
Психолог. Номер будинку і квартири, номер телефону і авто, номер паспорта і дата народження. Скільки чисел у нашому житті! Нумерологія — містика цифр — переконує, що ці цифри даються долею не випадково.
У кожного є своє число, дане йому при народжен­ні. Запищіть свою дату народження. Наприклад, 25.07.1976. Знайдіть суму всіх цифр. Додаємо доти, поки не отримаємо одну цифру. А тепер послухайте, що значить ваше число.
1 — у багатьох релігіях світу це символ бо­жественної сили. Його носії — яскраво виражені лідери. Вони цілеспрямовані і прагнуть до влади. У досягненні мети такі люди розраховують ви­ключно на себе і не сприймають натиску збоку. Вони впевненні в своїй унікальності і часто до­сягають успіху.
2 — цим людям притаманні романтизм і фан­тазія. Вони мають філософські нахили, вміють добре пристосовуватися до різних обставин. Легко поступаються в дрібницях, але від головної мети не відступають, тому дуже часто успішні в бізнесі. Двоїстість особистості робить їх непостійними.
Але «двієчники» ласкаві і не люблять лишатися на самоті.
3 — саме своєю триєдністю сильна «Свята Трій­ця». Трійка — символ динамічності особистості. Люди з числом «З» артистичні, схильні до творчості, щедрі, але повсякденність вони не переносять, по­требують різноманітності.
4 — люди з цією цифрою надійні. Вони дру­зів не зраджують. Понад усе в житті цінують надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як правило, простодушні, через це обирати для спілкування «трієчників» їм не рекомен­дують — «четвірочник» швидко знудиться. Але для тих, хто шукає партнера серйозного і на­довго — це те, що вам треба.
5 — у п'ятірці криється сильна, але суперечлива енергетика. Якщо п'ятиконечна зірка дивиться вершиною вгору — це енергія позитивна, якщо вершиною вниз — навпаки. Кожний носій «5» робить для себе цей вибір. Ці люди люблять волю і експерименти, прекрасні працівники.
6 — шестикутна зірка в давнину вважалась сим­волом гармонії. Пізніше до шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. Люди з символом «6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. Мета їхнього життя — постійність. У них підвищена вимогливість до інших. Вони розум­ні, але їх легко вивести зі стану рівноваги.
7 — це щаслива цифра. Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі, ніж іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви відійшли від цього шляху. Намагайтесь зрозуміти, що ви зробили не так. Люди з цією цифрою потайні, мають сильний незалежний характер і сильні до нестан­дартних вчинків. Але в душі емоційні, тому з ними не доведеться сумувати.
8 — символ влади. Покладена на бік вісімка стає символом безпомічності. Носії «8» мають сильну волю. Такі люди рішучі і завжди йдуть до кінця. Вони завжди вірні в усьому.
9 — символ космосу. Такі люди вкрай сен­тиментальні, їх легко образити, вони вміють переживати біль. Носії «9» — ідеальні виконавці будь-яких робіт, готові працювати цілодобово без відпочинку. Таким людям потрібна похвала, ласка, підтримка.6. Вправа «Валіза»
Давайте розділимося на групи (за кольорами). Кожен учасник тренінгу витягує кружечок з скринь­ки. Червоний колір — одна група, жовтий — друга
група, зелений — третя група. Кожній групі вида­ється паперова валіза, і пропонується її зібрати. «Ре­чі» — побажання, поради, якості, які знадобляться для успішного професійного і особистого розвитку.
7.  Вправа «Яким я буду через 5 років»
Один з учасників сідає на «гарячий стілець».
Психолог. Подивіться на учасника в центрі кола. Ви його вже добре знаєте. Уявіть його через п'ять років, розкажіть, де він працюватиме, що робитиме у вільний час, чи буде у нього сім'я?
Поки група висловлюється, учитель мовчить.
Обговорення
— Яким ви уявляєте своє майбутнє?
— Чого очікуєте?
— Чого побоюєтесь?
8. Вправа
Усі учасники групи виконують завдання: поду­майте дві хвилини і дайте відповідь на запитання: «Які відчуття у вас виникли стосовно сусіда право­руч (ліворуч)?» Потрібно назвати найяскравіше враження.
Якщо ви не впевнені у собі, що характерно для молодих вчителів, необхідно провести своєрід­ний аутотренінг. З цією метою в стані релаксації навіюйте собі, промовляючи такі слова:
— Я люблю свою роботу.
— Я люблю дітей.
— Я спокійний і впевнений.
— Учні слухають мене.
— У спілкуванні з учнями почуваю себе впев­нено.
— Учням цікаво зі мною.
— Настрій у мене бадьорий та ін..
Закінчення
Попросіть кожного учасника розказати про те, що його зацікавило, чи було важко спілкуватися у незвичній формі і висловить побажання один одному, звертаючись на ім'я. Дякую за увагу.
Нехай життя дарує щастя й долю,
Душевну щедрість, доброту й любов.
Терпіння, працьовитість, силу й волю,
Поступливість і злагоду в усьому.


Психолого-
педагогічний супровід 

адаптації молодого педагога 

ХІД ТРЕНІНГУ
 
Вступне слово

Вправа-привітання 
«Мені в собі подобається…»
Психолог. Давно помічено, що перш ніж навчитися розуміти інших, слід пізнати і зрозуміти самого себе. Самоствердження є основою власного самовиховання. Чи знаєте ви свої позитивні риси, переваги, які здатні забезпечити вам успіх у житті? Визначте 3-4 такі риси, продовжуючи речення «Мені в собі подобається…»

Вправа «Корабель очікувань»
Учасники отримують паперові мушлі і пишуть на них свої сподівання від заняття та прикріплюють на « корабель очікувань».

Вироблення правил роботи групи
-         активна участь
-         обговорювати не людину, а проблему
-         щирість
-         не критикувати
-         слухати і чути
-         регламент часу
Інформаційне повідомлення «Психолого-педагогічний супровід адаптації молодого педагога»

Дослідження
В рамках роботи творчої лабораторії молодих педагогів ліцею  було проведено дослідження діяльності молодих педагогів в період їх адаптації до педагогічної діяльності. Робота проводиться за етапами. На початковому етапі виникає необхідність у вивченні індивідуальних особливостей особистості педагога, його професійно значуших якостей. За результатами діагностики (анкетування, опитування, тестування, спостереження) педагогам надається психолого-педагогічна та методична допомога з питань професійного зростання, розробляється індивідуальна програма профілактики стресів та емоційного вигоряння

В опитувані взяли участь 2 молодих педагоги. Один з етапів досліджування присвячений труднощам з якими педагоги зустрілися в перший рік роботи.

Методист навчального  закладу додає такі
помічені нею труднощі процесу адаптації молодих педагогів:

1. Невміння підготуватися до робочого дня;
2. Нездатність вибудувати партнерських взаємин з колегами;
3. Яскраво виражена амбітність (часто молодий педагог  діє за принципом: «я краще знаю, як діяти, а ваші знання застарілі»);
4. Низька загальна професійна компетентність;
5. Неготовність до індивідуальної роботи з дітьми, враховуючи їх вікові та психологічні особливості.
   На запитання, які враження в молодих спеціалістів від педагогічної роботи - дали позитивну відповідь.  
 Далі респонденти зазначили, з чим  негативним вони зіткнулись в перші дні перебування на робочому місці в навчальному закладі:
         - Організація свого  часу і праці.

Висновки дослідження:         
      Проаналізувавши відповіді опитуваних, зробили наступні висновки:
Загалом у  молодих педагогів адаптаційний період завершився позитивно. Педагоги мають гарні теоретичні знання, проте не мають ще навиків їх застосування на практиці .
Вправа розминка «Прогноз погоди»
Учасники сидячи у колі кладуть руки на плечі один одному.
Інструкція. Зараз ми будемо робити масаж один одному, але так, щоб було відчутне бажання зробити щось приємне, поділитися теплом, гарним настроєм.
-         На вулиці чудова погода, сонце торкається вас ніжними, лагідними, теплими промінцями, і все навкруги радіє йому (учасники м’яко погладжують один одного).

-         І раптом сонце закрила невеличка хмара, й почав накрапати дощик (учасники постукують один одного кінчиками пальців).
-         Пішов град (сильніше постукують кінчиками пальців), він супроводжується блискавкою (ребром долоні труть по спині).
-         Після граду почався тайфун (легенько стукають кулаками спину).
-         Тайфун супроводжується землетрусом (трясуть один одного за плечі).
-         Потім усе заспокоїлося, з-за хмари з’явилося сонце й почало зігрівати все навкруги своїми теплими променями (м’яко, лагідно погладжують один одного).


Вправа «Проблемні ситуації»
Учасники  діляться на 3 групи, кожна з них отримує ситуацію, яку потрібно вирішити.
Обговорення. (власний досвід,  представлення рекомендацій)

Вправа «Вплив темпераменту»
«Ваш  тип темпераменту»
Влив темпераменту вчителя на ефективність педагогічної діяльності.
Люди відрізняються один від одного вже з моменту народження. І одна з відмінностей - це відмінність за темпераментом. Темперамент – одна з основних рис особистості, вияв характеру людини. Про темперамент ми вже багато знаємо, але давайте зясуємо, як саме темперамент вчителя впливає на ефективність  педагогічної діяльності.
Для цього виконаємо тест. Пропонуємо вибрати один з запропонованих малюнків. (Півень, вівчарка, кіт, лемур.)
Якщо ви вибрали півня, то ви належите до холериків. Людина з таким темпераментом смілива, рішуча, наполеглива в подоланні труднощів та перешкод на шляху до здійснення своєї мети, невтомна, не шкодує себе, ніколи не просить допомоги. Вона не звертає увагу ні на холод, ні на голод (адже ми знаємо в яких умовах доводиться працювати педагогам).
Але такі вчителі надто збудливі і їм потрібно стримувати емоції і виховувати в собі терпіння.
Якщо ви обрали вівчарку, то ви належите до сангвініків. Сангвінік – це найсприятливіший тип темпераменту для педагогічної діяльності. Такі педагоги швидко адаптуються до нових умов, легко знаходять спільну мову з учнями, вони швидкі, енергійні, життєрадісні, все у них миттєво – подумав – зробив, знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Усі ці риси полегшують вчителям-сангвінікам роботу з дітьми.
Якщо вам найбільше сподобався кіт, то ви, напевне, флегматик. Людина флегматичного темпераменту повільна, мовчазна, намагається бути осторонь веселих ігор та шумних компаній. Вчителі-флегматики реагують лише на сильні подразники, його важко вивести з рівноваги , а це дуже корисно в роботі  з дітьми, адже ми знаємо якими  бувають діти, і як вони полюбляють випробовувати наше терпіння. Така людина буде робити все не поспішаючи, на совість. Проте є й небажані якості для педагогічної діяльності. Вони можуть бути млявими, важко переключають увагу на розвязання нових завдань. А щоб уроки флегматиків не були нудними, потрібно ретельніше готуватися, та урізноманітнювати їх.
Якщо ви обрали малюнок із зображенням лемура – ви скоріш за все меланхолік. Меланхоліки сором’язливі, розгублюються в нових обставинах, важко переживають зміну середовища. Такий тип темпераменту вважається небажаним для педагогічної діяльності. Для меланхоліків небезпечно перенапружуватися як емоційно, так і розумово,(а це практично неможливо в роботі педагога). Вони ставлять високі вимоги до себе і до оточення. Учителям-меланхолікам здається, що деякі діти, тільки й думають про те, як би нашкодити їм. У меланхоліків неадекватна реакція на вчинки учнів, від цього й постійне емоційне перенапруження, тому швидко настає виснаження нервової системи, що негативно  позначається на учнях.

Отже, можна зробити висновок, що різні типи темпераменту створюють неоднакові можливості для педагогічної діяльності. Це треба знати і враховувати у навчально-виховній роботі, спираючись на позитивні сторони і стримуючи негативні.

Усвідомлюючи значення темпераменту можна сформувати певні рекомендації.
Сангвінікам дуже важливо стимулювати працездатність, цілеспрямованість, але при цьому варто контролювати навантаження. Слід тренувати дисциплінованість.
Холерикам, що прагнуть до лідерства, бажано контролювати свої прагнення тиснути на інших, підкоряти їх собі, бажано прагнути до позитивних стосунків з іншими, а не зясовувати стосунки у момент конфлікту.
 Працьовитим флегматикам слід підвищувати свою надто занижену самооцінку.
Вдумливим  меланхолікам варто розвивати в собі комунікабельність, не уникати громадських доручень, брати участь у різноманітних заходах.

Я з впевненістю можу зазначити, що володарі всіх чотирьох темпераментів прагнуть бути добрими, чуйними,уважними людьми. Так тримати й надалі.
Релаксаційна вправа «Маяк»
Інструкція. Уявіть маленький скелястий острів далеко від континенту. На вершині острова – високий маяк. Уявіть себе цим маяком. Він стоїть так міцно,що навіть сильні вітри,які постійно дмуть на острові,не можуть похитнути вас. Вдень і вночі ,в гарну і погану погоду ви посилаєте потужній потік світла,який є орієнтиром для кораблів. У вас багато енергії. Промінь ковзає по океану,попереджаючи моряків про мілину. Ви – символ безпеки для людей у морі і на березі. Відчуйте внутрішнє джерело світа в собі – світла, яке ніколи не згасне.
Вправа-підсумок «Намисто побажань»
«Зараз кожний із вас візьме собі один довгий відрізок нитки і, повісивши його на груди, зав’яже вузликом, зробивши основу під «намисто побажань». Потім кожен бере кілька маленьких відрізків різних кольорів, кожен із яких він буде прив’язувати до намиста іншої людини, супроводжуючи своїм побажанням. Дуже важливо побажати людині те, що їй справді потрібно.

Практичний психолог                     Г.М. БойкоДІАГНОСТИКА
ДОМІНАНТНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА
ТЕСТ

Уважно прочитайте запитання, проаналізуйте свої думки, поведінку, оберіть той варіант відповіді, який вас найбільше характеризує. Зробіть відмітку навпроти обраного вами варіанта відповіді та дивіться ключ.

1.     Чи вважаєте ви, що дитина має:
  а). ділитися з вами усіма своїми думками, почуттями;
  б). говорити тільки те, що саме захоче;
  в). залишати свої думки й переживання при собі.
2. Якщо учень узяв в іншого олівець або ручку без дозволу, то ви:
  а). поговорите з ним й дасте можливість самому прийняти потрібне рішення;
  б). дасте дітям самим розібратися у своїх проблемах;
  в). повідомте про це всім дітям і змусите повернути взяте з вибаченням.
3. Рухливий, недисциплінований учень сьогодні на занятті був зосереджений, азартний і добре виконав завдання. Як Ви вчините?
  а). похвалите і наголосите на його роботі перед усіма;
  б). виявите зацікавленість, зясуєте, чому так добре вийшло сьогодні; 
  в). скажете: «Завжди б так займався».
4. Учень, заходячи до класу, не привітався з вами. Як ви вчините?
  а). змусите його голосно при всіх привітатися з вами;
  б). не звернете на це уваги;
  в). одразу почнете розмовляти з учнями, не згадуючи про вчинок.
5. Учні спокійно працюють. У вас є вільна хвилина. Що ви робитиме?
  а). спокійно, не втручаючись, спостерігатимете, як вони працюють і спілкуються;
  б). комусь допоможете, підкажете, зробите зауваження;
  в). займетеся своїми справами (записи у журналі, перевірка зошитів).
6. Який погляд здається вам правильним?
  а). почуття, переживання учня – поверхневі, швидкоплинні, на них не варто
        звертати особливої уваги;
  б). емоції, переживання учня – важливі чинники, за допомогою яких його можна  
       ефективно навчати й виховувати;
  в). почуття дитини – бурхливі, переживання – сильні, до них потрібно ставитися
     обережно, тактовно.
       7.  Ваша позиція в роботі з дітьми:
  а). дитина – слабка, нерозумна, неосвічена істота, і тільки дорослий може й має
       навчити і виховати її;
  б). у дитини багато можливостей для саморозвитку, а допомога дорослого має
       спрямовуватися на підвищення активності самої дитини;
  в). дитина розвивається практично некерованою під впливом спадковості, сімї,  
       тому головне, щоб вона була здоровою, ситою і не порушувала дисципліни.
         8. Як ви ставитеся до активності самого учня?
  а). позитивно – без неї неможливий повноцінний розвиток;
  б). негативно – це часто заважає цілеспрямовано й послідовно вести навчання й
       виховання;
  в). позитивно, але тільки тоді, коли вона погоджена з педагогом.

     9. Учень не захотів виконувати завдання, переконуючи, що  він уже зробив це
раніше. Ваші дії:
а). скажете щось на кшталт: «Ну й не треба»;
б). змусите виконати роботу;
в). запропонуєте інше завдання.
10. Яка позиція, на ваш погляд, найправильніша?
    а). дитина має бути вдячною дорослим за турботу про неї;
    б). якщо учень не усвідомлює турботи про нього, це його справа, колись пошкодує;
    в). педагог має бути вдячний учням за їхню довіру й любов.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

відповіді
                                         запитання
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   9
 10
а


б


вКЛЮЧ

відповіді
                                         запитання
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   9
 10
а
  2
  3
  2
  2
  3
  1
  2
  3
  1
  2
б
  3
  1
  3
  1
  2
  2
  3
  1
  2
  1
в
  1
  2
  1
  3
  1
  3
  1
  2
  3
  3

Додайте отримані дані
Інтерпретація результатів
25 – 30 балів – домінує демократичний стиль
20 – 24 балів – схильність до авторитарного стилю
10 – 19 балів – виражений ліберальний стиль

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ СПІЛКУВАННЯ

     Авторитарний стиль серед педагогів традиційний (батьківська позиція) і, на перший погляд, найефективніший. Нас самих виховували в школі, в сімї, тому тяжіння до таких методів закладене в нас дуже глибоко.
     Керуючи таким чином, учитель постійно виводить учнів із рівноваги, викликаючи до себе почуття ненависті, стресу, страху, болю. Людина може й не усвідомлювати цього, обираючи такий стиль керівництва. Найчастіше її саму травмували таким стилем у дитинстві, і вона не може вийти за його межі. Життя такої людини – постійний стрес (як у неї самої, так і в тих, ким вона керує).
    Ознаки: сльози, розлади сну, істерика, аж до погроз залишити школу чи накласти на себе руки.

   Ліберальний стиль протилежний авторитарному, хоча в основі його – те ж саме – слабкість «Я» та почуття неповноцінності (дитяча позиція). Такий учитель не знає себе, тому й не вірить у себе, боїться бути собою і брати відповідальність. Він не сформований як особистість, є дитиною серед дітей. Як результат – низький рівень його роботи.


    Серед таких учителів є розумні, інтелектуально обдаровані фахівці – предметними, які досягли високого рівня знань, але не здатні зрозуміти психологію дітей, їм бракує умінь взаємодії як з колективом дітей, так і з людьми взагалі.
   Як почуваються діти за такого керівника? Вони розуміють, що подібні взаємини – неправильні. Такого вчителя не поважають. Часто, заграючи з дітьми, він і не підозрює, що, перебуваючи з ними начебто на одному рівні, не одержує позитивного зворотного зв’язку. Як результат – незадоволення своєю професією та ненависть до дітей.
   Цей стиль – найважчий для корекції, виростити «Я» на таких підвалинах – завдання з не з простих.

   Демократичний стиль – це стиль сильної, впевненої в собі особистості (позиція «дорослий – дорослий»), яка любить і поважає себе та дітей. Такий учитель, спілкуючись із дітьми, не занадто опускається до їхнього рівня й не надто підвищується над ними. Він намагається контактувати з ними на рівнях – наскільки це можливо для їхнього віку та індивідуальності кожного. Це складно, і щасливий той учитель, який уміє так керувати, який досяг цього свідомо чи має природний дар.
  «Я» такого вчителя по-справжньому сильне, а тому – відкрите.
 Анкета для молодого педагога

1. Уроки кого зі своїх колег ви відвідали?_____________________________________________________________________
2.Що вам особливо сподобалося на цих уроках?_____________________________________________________________________
3.Скільки уроків відвідав у вас наставник?____________________________
4.Яку допомогу ви дістали від наставника?__________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Хто, крім наставника, допомагав вам у підготовці до уроків?__________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Яку методичну літературу ви використовуєте в підготовці до уроків?_____________________________________________________________________
7. Які труднощі ви відчуваєте під час проведення уроків? Яку, на вашу думку, допомогу слід надавати з метою поліпшення якості роботи?__________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Яких труднощів ви зазнаєте під час використання наявної навчально-матеріальної бази? Що, на ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?__________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Що слід зробити для поліпшення роботи методичних комісій? Чи допомагають вони вам у роботі?_____________________________________________________________________
10. Які загальноліцейні заходи (засідання педради, методичні комісії, психолого-педагогічні семінари, ділові, рольові ігри, заняття школи молодого педагога тощо) найбільше вам запам’яталися? Чому?________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в ліцеї?___________________________________________________
12. Що, на ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту? _____________________________________________________________________
13. Що нового ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника?__________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Які методичні прийоми, на вашу думку, ви вдосконалили впродовж року?_____________________________________________________________
15. Яку методичну допомогу ви бажали б дістати від адміністрації, наставника?_________________________________________________________________________________
16. Що необхідно зробити для поліпшення індивідуальної роботи з учнями?_________________________________________________________________________
17. Які загальноліцейні заходи для учнів вам найбільше сподобались і були, на вашу думку, найефективнішими?Чому? ________________________________________________________________________________

Комментариев нет:

Отправка комментария